Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

piteiri Generaal, aan den Generaal Majoor spengler, wien hèc hoofdbevel van den togt, tegeri Hattem, gelyk ook tegen Elbürg, was opgedraagen. Volgens dit fchryven, wareh onder de orders diens Bevelhebbers gefteld, èen Detachement Ruiterye van den Generaal tuill van seplooskerken, beftaande uit vyftig Gemeenen ; met de noodige Opper- en mindere bevelhebbers ; voorts de Regimenten van den Luitenant Generaal de soivïmerLatte, en van den Kolonel van pletten berg, en eindelyk vier Bombardiers en zestig Kanonniers. Met deeze Krygsmagt moest de Generaal op de gemelde Steden aanrukken, èn zodanige middelen aanwenden,' als hy, volgens Krygskunde, zou oordeelen noodig te zyn, ingevalle hy, zo in 't bemagtigen als in 't leggen van Bezettinge, eenigen tegenftand mogt ontmoeten.

Als eene laatfte pooging, om de gezamentlyke inwooners, zo Regenten als Burgers van Hattem 4 tè doen bukken, beraamden de Staaten van Gelderland een Manifest , inhoudende eene verklaaring, met den aantogt van Troepen, geen vo'orneemen te hebben ter krenkinge of verminderinge der Stads Vryheden en Privilegiën, maar al-* leen om Hunner Edel. Mogende Hoogheid en Oppergezag te handhaaven ; met eene bygevoegdë Vermaaninge aan de Règèèrmge, Gemeente ea V. deel. C Ba^

Sluiten