is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ É D E R L A N D.

bloeiende en welvaarende dörp vlaardingenj de andere in de Zecuwfche Stad ziekikzee.

By mangel aan uitvoeriger berigten en naauwkeuriger aantekeningen, gelieve de Leezer met de volgende weinige byzonderheden zich te vergenoegen.

Onder de veelvuldige hulpbenden, na CJcrecht uitgetrokken, om hetzelve te verdeedigen, bevonden zich ook eenige Burgers van Vlaardingen $ behoorende toe het Genootfchap van Wapenhandel, aldaar opgericht. Den tyd, tot hun verblyf, in de gemelde Stad, beltemd , verloopert zynde, keerden ze weder na hunne woonplaats; Gantsch ongelyk, egter, was de bejegening, welke zy ontmoetten by hunne dorpgenooten. Terwyl eenigen hen vervvelkoomden met blyde toe» juichingen, wierden ze, door andersdenkenden $ uitgejouwd en fmaadelyk bejegend. Getooid met tekens van onderfcheidinge , door welke zy zich kennelyk maakten , «reefden ze de Leden van het Genootfchap te gemoete, en vielen, naar men wil, dezelven, van verfchillende kanten, onverhoeds op het lyf.

Van lieden, met een bepaald oogmerk en opzettelyk uitgetrokken , kon niet verwagt worden, dat zy, dus zynde beftreeden, geene middelen van tegenweer zouden te baate neemen. 't Leedt ook niet lang, of men vernam eene wederzydfehe.

fcfaer;