is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io& Het BEROERD

ylings toe, met twee Burgers, die by hem in de kamer zaten. Doch, deeze wapenrusting te zwak, en de overmagt te groot zynde, greep hy een Pistool, 't welk , gelaaden , aan den muur hing , en dreigde, den eerften, die hem te voo. ren kwam, te zullen doorfchieten, indien ze niet, op ftaanden voet, zich van zyn huis verwyderden. De muitemaakers hier aan weigerende te voldoen, tragtte hy los te branden; doch zyn Geweer weigerde: waarom hy een ander greep, en daar mede vuur gaf; met dat gevolg , dat hy eenen der Soldaaten dwars door zyn eene been fchoot, en te gelyk een Paerd, 't welk, op dat oogenblik, zyn huis voorby ging, eene wonde toebragt. Nog een anderen Soldaat wierden, met den zelfden Kogel, twee Toonen afgefchooten. Niet vrugteloos was deeze noodweer. De -oproerkraaiers, van't geen 'er gebeurd was, kennis bekoomen hebbende, toogen, gezamentlyk, op de vlugt.

Intusfchen vloog het gerugt van het voorgevallene, by de Velperpoort, fpoedig door de gantfche Stad, en veroorzaakte eene algemeene ontfteltenis, by allen , die rust en goede orde lief hebben. Onkundig van 't geen hier agter fchuil*de, en uit vreeze, dat de muitelingen , veelligt, met een talryker Aanhang, hunne woede zouden hervatten, wierdt de Bevelhebber der Burgerwagt, voorzigtiglyk, te raade, zich te vervoegen by den

Voor-