is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a32 Hêt BEROERD NEDERLAND.

min gewigtig, en voordeelig zyn dan de andere. Ja dar. fommige enkele Last- Posten zyn. — Maar dit neemt niec weg dat egter tot elk derzelve tyd en moeite vereischt word, om alles zoo te verrigten, dat de roem verdiend word, welke de 14 Heeren Berigters Blz. 3 aan hunn' Collegie toevoegen van de Stad wei. beftierd te hebben.

„ Wy befluiten , uit dit alles, dat 'er meer dan genoegfame redenen exteren, welke U Ed. Achtb., die gelegenheit hebben alles van naby te '2ien en te kennen, moeten geconvinceerd hebben van de nuttigheit en noodzaaklykheic eener augmentatie van de Vroedfchap, en gevolglyk ook van de indispenfabele verpligting van U Ed. Achtb. als neutrale Mede-Regenten, om dezelve te helpen effectueren , op zoodanigen voet en door zoodanige middelen als het raadfaamst bevonden zullen worden.

„ En het is in dat vaste vertrouwen dat wy, den Zegen des Allerhoogften over de perfonen en verrigtingen van UEd. Achtb. affmeekende, dezen eindigen, met te betuigen, dat wy met alle attachement zyn,

Edele Achtb. Heeren!

UEd. Achtb. ootmoedige Dienaren, Uit onze Vergadering De Grooce Krygsraad van de SchiuSn St. Joris Doelen tery dezer Stad Rotterdam,

den 2/ December 1786. Ter Ordonnantie van dezelve

(was gcieeftenty 11. ARN. KREET,