is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao* Het BEROERD

Systhema van Regering, of dat van zyne ongequahïiceerde Committenten, aan het Hoofd der Gewapende Schütterye , en geholpen door onze 8 Mede-Raden hier ter Stede, via facit heefc gerragc te introduceren; liefst willen wy aan hec oord, cl van anderen overlaren, wac qualificatie men te geven hebbe aan diergelyke voorbeeldlooze ondernemingen, tegen wel en Wettig verkregen in viridi obfervantia zynde Oclroyen, Wetten of Ordonnantiën, en laten de gratuite asfumtien en Ipeculatien, by den meergemelden Advokaac kreet m zyn aanfpraak te dier gelegenheit in onze Vergadering gedaan, voorgefteld, aangaande de vervalie Souvereiniteit van den laacften Graaf, en de uitoefeningen van dien by TJ Ed. Grooc Mog., voor rekening en ter verantwoording van die dezelve voortbrengen of doen ■ voortbreng maar kunnen niec gelooven, dat, welk een invloed aan hec Volk zoude mogen of kunnen toegefchreven worden, (tot onderzoek van welk gewigtig onderwerp deliberatien by U Ed. Grooc Mog. zyn aangelegd) daar uic af te leiden of by voorraad vast te ftellen is de aélueele bevoegdheit, om, zonder hec Volk gehoord ce hebben, willekeurig een ongewettigde Volks-Repraefentatie op zich te nemen, of die toe te kennen aan de Burger-Krygsraden , het zy alleen , het zy met eemge andere Burgers, ten dien effecte, dat de*e, hoe zeer door Schutter- en Burger. Eed aan

' de