is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

205

de Regeringen verbonden, zich niet flegts nevens, maar óok boven dezelve Hellende, vermogend zouden zyn de Regenten in de Steden af te ftellen en ook dadelyk wederom andere aan te ftellen of te doen aanftellen.

„ Hoe zoude toch zoodanige Regel in deze Provincie, of omtrent eenige Stad van dezelve, kunnen plaats 'hebben ? Immers kunnen MedeRaden elkander; tegen wil en dank, niet van hunnen Eed ontflaan? — Kan een geheel Collegie van Vroedfchappen zulks geen enkel Lid doen? en is dit, zelfs naar den aart der zaak, zoo wel als naar de uitgedrukte wil van deze Souvereine Vergadering, even onbeftaanbaar? — Hoe yeeï minder kunnen dan daar toe ondergefchikte Qualiteiren, zoo als die van Burger-Officieren, hoe veel minder private Perfonen, door Gewapende Schutteryen gedekt, bevoegd gehouden worden?

„ Daar dan de Ondergeteekenden door hunnen Eed', tot maintien en confcmtie der gevestigde Regeririgsform, verbonden zyn, al zoo wel, als om de Gemeene Zaken van den Lande van Holland en West-Friesland, en het profyt en oorbaar der Stad, waar in zy tot Vroedfchappen zyn aangefteld, gedurende hun Leven of Poorterfchap als Vroedfchappen te helpen bevorderen , zoo kunnen zy zich zelfs , zoo verre zy dan alzoo onwettig of quafi geremoveerd z>n , r.iet van

hun-