is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So5 Het B E R* O E R D

hunnen Eed als Vroedfchappen , by de aanvaarding hunner Vroedfchaps-Ampten, afgelegd, on'tflagen houden ; nog die van de Ondergeteekenden , die zonder onder deze pretenfe remotie begrepen te zyn, al het voorgevallene op Maandag den 23 April alhier, voor onwettig, nul en van onwaarde verklaard hebben, de pretenfelyk geremoveerde Raden anders blyven aanzien, dan als hunne Mede-Raden, met wfen' zy, en met geen anderen, ingevolge hunnen Eed en Pligt, als Vroedfchappen mogen en moeten delibereren.

De' ondergeteekenden, in dit begrip van hunnen bezworen pligt ftaande , is het in de gefteldheid van zaken, waar in zy zich bevinden, van het alleruiterst belang , dat U Ed. Groot Mog. door Hoogstderzelver fpoedige en onverwylde tusfchenkomst, hen gelieven in ftaat te ftellen, om hunne functien van Vroedfchappen, met en nevens hunne wettige Mede-Raden, vry en onbelemmert te kunnen waarnemen , op dat zy, en byzonder die van hun, welke alzoo pretenfelyk zyn geremoveerd , niet zouden genoodzaakt zyn toevlug* tot middelen van Rechten te nemen , (daar 'er in dit geval geen Stedelyke of andere Domesticque Middelen by der hand zyn, om reparatien van alle de irregulariteiten en informaliteiten te bekomen) ten einde deze onwettige of pretenfe remotie en fuppletie, zoo zeer ftrydig met

de