is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% Het BEROERD

waar tegen men, nu twee jaaren geleeden, even fterk geyverd hadt. De meerderheid der Regeeringe was dit ontwerp insgelyks toegedaan, tot geenen kleinen fpyc der minderheid en van eenige Bevelhebbers van den Krygsraad en van het Genootfchap, als welke, van wegens 't klein getal van die 'tmet hun hielden, voor zich zeiven en hunne zaak , indien het plan doorging, de heillooste gevolgen voorfpelden.

Eindelyk verfcheen te Vlaardingen zeker Advokaat, welke, ten deezen tyd, veel van zich deedt fpreeken. 't Liep thans tegen den dag, op welken de Haringbuizen, jaarlyks, in Zeefteeken, en, gevolgelyk, het meeste Zeevaarende volk aan land was. Terftond zag men, onder het Gemeen, een Gefchrift of Request ter tekeninge aanbieden , behelzende, hoofdzaakelyk, een verzoek, om „ herftelling der „ Conftiturie, zo als dezelve was ingerigt in het „ jaar 1766; waar aan geannexeerd is een Concept" Qualificatie voor Geconftitueerden, tot verkryging van eene onbepaalde magt, om het bovenftaande, " in naam der Conftituanten, te doen beftaan". Het werk der tekeninge , wil men, wierdt inzonderheid aangemoedigd en voortgezet door twee voornaame Reeders in de Haringbuizen, die, van wegen het groot getal inwooners, die van hun af hanklyk waren, hier toe de beste gelegenheid hadden.