is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Het BEROERD

Gecomm. weder in den Raad kwamen, en het zelve ter kennis van hun Ed. Achtb. bragten; waar op, na eenige deliberatien en debatten, by de meerderheid gerefolveerd wierd, dat men de Poorten zoude openen, en de Troupes, mits geen molest of overlast doende , zoude laaten binnen koomen; tegens welke Refolutie de Ondergetekende zich met alle vermogens verzet, en getragt heeft zyne Mederaaden van die, naar zyn inzien, voor Stad en Burgery zoo verdervelyke conclufie af te brengen, te meer, daar de Ondergeteekende, in het algemeen onder de Burgeren en Auxiliairen en alle de Officieren van den hoogden tot den laagften, eene brandende begeerte vernomen had, om met den Vyand handgemeen te mogen raaken, en hunnen moed ren kragten tegens de Dwingelanden te beproeven. Doch hier in niet kunnende flagen, heeft hy zich gedrongen gevonden, hier tegen ten fterkften te protefteeren , met verzoek, hetzelve tot zyne decharge in de Notulen der Stad te infereeren. Hier op wierden de Commandant en Secretaris der Stad ilico gelast, de genomene Refolutie van den Raad aan den Commandant der Troupes te communiceeren , en de Poorten tot den Inmarsch open te ftellen ; dan de Commandant de Nys difficulteerde hier in te bewilligen, ten zy aan hem door den Secretaris Copie van deze Refolutie tot Inmarsch wierd ter hand gefield,