is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25o BLADVULLING.

nooten hebben, als aan het regte verftand i™*™- — Behalven nog, dat in deeze Verklaanng van^ den He«e trotz, over verfcheiden Gewoonten, Regten en ue btuiken van voorige tyden, geen gering Jf^^ * wordt: 't welk niet dan met vermaak kan doorbladCTd wonen door alle waare liefhebbers onzer Vaderlandfcha

U%f Pacificatie van Gend, een der merkwaafdigfte Hukken, welke, geduurende den Spaanfchen oorlog, voor. gevallen zyn, was het voortbrengzel van 't fclnander breu van den doorlugtigen Willem den L , Prinfe van Oranje en gaf aan het wankelend lighaam der Algemeene Staaten eene zekere vastheid, welke genoegzaam was, om bet dreigend inftorten van het zelve, althans voor eene poos te beletten. En daar ze behalven dat niet weinig dienen kan tot opheldering van de toenmaahge Historie en gefleldheid deezer Landen, en 'er verfcheiden, met mm gewittige, ftukken van dien tyd . uit moeten verklaard worden, behoeft men hier niets meer by te voegen, om te doen zien, dat de verklaaring van een ttuk , * welK zo zeer gediend heeft, om de fakkel der Nederlandfche Vryheid te ontfteeken, elks aandagt waardig zy.

De Verklaaring der Unie van Utrecht is , zonder bedenking, overwaardig om van elk burger onzes Vaderlands ingezien te worden. Aan deeze Unie toch zyn wy die Vryheid verfchuldigd , welke wy nog tegenwoordig Deleeven mogen, 't Regte verftand van dezelve behoort derhalven ter harte te gaan aan allen, die deeze yryheid op haaren regten prys hebben leeren fchatten. t ls waar, de Heer p. p au lus heeft deeze' Unie, maar kort geleeden, en dat wel in onze moedertaal, breedvoerig verklaard en opgehelderd. Doch vermindert deeze Verklaa ring van den Heere trotz daardoor eenigzins van waar' dy ? Of kan het geene nuttigheid in zich hebben, de gedagten van twee onderfcheiden Schryvers, die van eikanderen niets geweeren, en elkanders Schriften niet gelee' zen hebben, gade te flaan , omtrent een onderwerp , dat, allerzekerst, hec gewigtigfte is, 't welk men in dit Land

zou kunnen onderhanden neemen? In de Verklaaring

deezer Unie komen (of zal dit iemand tegenfpreeken <) verfcheiden ftukken voor, over welke, met vry veel waarfchynelykheid, op onderfcheiden wyzen , geredeneerd kan

worden. De behandeling van het negende artykel door

de Heeren trotz en p au lus ftrekke onder anderen daarvan tot een voorbeeld. In 410. • . a ƒ 5