is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?6 Het BEROERD

wierdt, by aanhoudenheid, verfterkt met manfchap # krygsbehoeften en verfchanzingen. In de Stad ontving men, gaande weg, aanmerkelyke verfterkingen van toefchietende Burger hulptroepen; onder welke inzonderheid uitmuntte de aanzienlyke menigte van zeshonderd man uit de Amfterdamfche Schuttery. Daarenboven wierdt, by de Staaten van Utrecht, beflooten, in diensc te neemen eene bende Uiaanen, of Piekeniers te paerd, ten getale van honderd man. Nog wierdt, aan die zyde der Stad , alwaar dezelve meest bloot lag, en men, in gevalle van vyandige onderneeminge , den voornaamften aanval hadt te verwagten , eene verfterkte Linie opgeworpen, van eene aanmerkelyke uitgebreidheid, aan welke dagelyks verfcheiden honderden werkluiden arbeidden.

In zulk eenen tóeftand Van zaaken , kon het niet uitblyven, of'er moest, nu en dan, tusfehen de wederzydfche gewapende manfchap, eenige ontmoeting voorvallen. In den nacht tusfehen den zevenden en achttien van Hooimaand, trokken na buiten eenige Kompagniën, zo van Paerdevolk als Voetknegten, van het Legioen van den Rhyngraave, nevens eenige Vrywillige Burgers, Auxiliairen en Waardgelders, allen in twee hoopen verdeeld. De eerfte, onder bevel van den Generaal

van