is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

201

misbruik van 's Lands Krygsmacht, zouden oordeelen te behoren. Billyk hadden wy mogen verwachten, dat Uwe Hoogheid, onze welmeenende intentie penetreerende, aan deze onze ré* quifitie geredelyk zoude hebben voldaan. Ja! Doorluchtig Vorst! Wy hadden ons geflatteerd, dat onze zo ferieufe aanfchryving en de bygevoegde Copie van onze Misfive aan de Heeren Staaten Generaal, zo wel als de geheele loop van zaken in deze en ander Provin tien, de meer en meer naderende ondergang van het lieve Vaderland, de zo zichtbaare toenemende wederzin by het best gedeelte der Natie , aan dewelke Uwe Hoogheid alles verfchuldigd is, en zo veele andere byzondere omftandigheeden, éénmaal eenig nadenken by Uwe Hoogheid zouden hebben te weeg gebracht; en het was uit dien hoofde , dat wy den bepaalden tyd van tien dagen, hier boven bedoeld, ftilzwygende nog wel eenige dagen heb. ben willen prolongeeren; maar tot onze verbazing is dit een en ander van eene tegengeftelde uitwerking geweest. De Troepes zyn niet alleen binnen de Provintie gebleven , maar zelfs vermeerderd en al meer en meer byeen getrokken. Men heeft met den toevoer en met de vervaardiging van allerhande Oorlogstuig blyven continueeren; zo als ons, behalven uit andere informatien , N 5 in'