Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

7

anderingen altoos den tyd van een Buitenlandfchen Land - Oorlog waargenomen , dewyl men als dan wegens de afweezigheid der Militie van den Staat, de op 't kusfen zittende Regenten door Boeren en Burgers , met Knuppels , Vorken enz. gewapend, gemakkelyk in 't naauw konde brengen. Doch toen men thans zyn Plan, geduurende den Engelfchen Oorlog, beraamde, ontbrak deeze gunftige omftandigheid, terwyl men ook wel begreep, dat de Regeering , door voorige voorbeelden a'fge. fchrikt, al kwamen 'er zulke tyden die de afweezigheid der Militairen vorderden, gelyk kort daarna gebeurde , wel zorge zoude draagen om een genoegzaam aantal van Militairen, tot het beteugelen der kwaalyk gewapende meenigte, in het Land te houden.

Om derhalven in deeze tyden iets uit te voeren moesten 'er geheel andere maatregelen by der hand worden genomen, en thans wierdt 'er om te flaagen eene gewapende magt vereischt, moedig en fterk genoeg, om de alhier liggende Militie te kunnen doen zwygen. De Burgers en Boeren moesten der • hal ven in de Wapenen worden gebragt, 't geen echter niet kon gefchieden zonder dat het door de Hooge Regeering wierdt toegelaaten, wier toeflemming , fchoon dezelve anderszins nooit zulk een gevaarlyk middel zou hebben goedgekeurd, door een A 4 fa-

Sluiten