Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Het BEROERD

famenloop van verfehillende omftandigheeden wierdt verkreegen.

Al voqr lange jaaren haddden de Staaten van Friesland „veelerhande vriendelyke poogingen aangewend, om eene aanmerkelyke verligting in de Quota, die jaarlyks aan de Generaliteits kasfe betaald moet worden, en die voor deeze Provincie ongeveer drie percento hooger was dan de billykheid vorderde, te verkrygen. Doch fteeds had men vergeeffche poo'gingen gedaan, en geene verligting kunnen bekomen; tot dat de Friezen zich zeiven in Hooimaand 1783 recht deeden, en die posten, welke zy te veel tot hunnen last meenden te hebben, verder weigerden te betaalen. In 's Hage , alwaar men geenszins zulke decifive flappen verwagt had, baarde deeze Refolutie veel opziens, en gaf aanleiding tot een Rapport van den Raad van Staate, -in 't welk in bedenking wierdt gegeeven, of men by verdere weigering niet genoodzaakt zou worden de Provincie van Friesland via facti te executeeren. Dit ontwerp, hoewel nooit tot een befluit gebragt, baarde wederkeeriglyk een groot misnoegen in Friesland, en bewerkte, dat men in bedenking nam, de inwooneren, tot handhaaving van hun recht, in de Wapenen te brengen. Waar mede ook të Leuwarden een aanvang wierdt gemaakt, alwaar de voornaamfte Staatsleden, zo door het fchieten van penningen,

als

Sluiten