Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286 Het BEROERD

pen etc. hunne Wapenen blyven behouden, en zom. mige zig zelfs niet ontzien Onze meergemelde Publicatie van den 4 deezer maand te overtreeden; Zoo is dat Wy hebben goedgevonden en verftaan, gelyk Wy goedvinden en verftaan by deezen, aan degeweezen Leeden van het gedisfolveerde Genoodfchap binnen Leeuwarden en de Jurisdictie van dezelve Stad te Ordonneeren, om binnen vier en twintig uuren na Publicatie deezes , en aan de geweezen Leeden der andere Genoodfehappen etc. , in deeze Provincie geëxfifteerd hebbende, om binnen agt dagen eerstkomende, hun Geweer en Wapenen tegens de bepaalde prys in handen van de voorfchreven Ammunitie* meester te ftellen, by poene, dat die geene, welke zullen mogen worden bevonden een exercitie Geweer of Geweeren agter gehouden te hebben, boven verbeurte dier Geweeren vervallen zullen in eene boete van vyf en twintig Caroli Guldens op ieder agter gehouden Geweer, ten profyte van de Armen ter plaatze der Woninge van de Contraventeur of Con» traventeurs.

„ En ingevalle onverhoopt aan deeze Onze welme. ning niet mogte worden voldaan, laaten Wy aan de Heeren, bv Staats Refolutie van den 1 deezer maand gecommitteerd , en by Onze Waarfchouwinge van den 3 daar aan volgende gemeld, over, om zodanige maatregelen te neemen, en te handelen, als tot gerust-

ftel-

Sluiten