Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. sOp

EDELE MOGENDE HEEREN!

UEd Mog. zeer Gehoorzaams en Ootmoedige Dienaaren, De Burgemeesteren en Raad, fampt Vroedfchap der Stad Franequer. Franequer den (was get.) A. SALVERDA. 33 Septbr. 1787. S. JONGMA.

(lager ftond ) Ter Ordonnantie van dezelve (was get.) CORNELIS SCHELTEMA, De Superfcriptie was Edele Mogende Heeren De Heeren Staaten van Vriesland, te Leeuwarden.

Hier op trokken, op Dingsdag den 25 van Herfstmaand , des namiddags, te Franeker binnen 1 vier Compagnien van 't eerfte Bataillon van Oranje '. Friesland onder 't geleide van den Majoor W. 1 Guerin, wiens orders inhielden de Stad te regeeren tot nadere order, aldaar geene andere Regeering te 1 erkennen, en zodanige maatregelen te neemen, als tot bewaaring der openbaare ruste het meest zouden '. kunnen dienen.

Om hier aan te voldoen belette Z. WEd. Gedr, i alle vergaderingen van 't Fitsgerecht,'t geen wederom toeftel maakte om gewapend ter wagt te trekken, 1 eu Het eenige gezwindftukken, met fcherp geiaaden , X. deel T op

Sluiten