Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa Het BEROERD

kennisfe is gekomen, dat niet tegenftaande Onze Pu> b'icatie van den 4 September laatstleeden, waar by Wy, om redenen Ons daar toe moveerende en breeder in dezelve gemeld, hebben goedgevonden alle Refolütien en Befluiten, waar in eenige Iegalifatie en wettiging der Exercitie-Genoodfehappen en Vry corpfen , of wat van dien aart en onder welke benamingen ook , als van vrywillige Schutteryen of anderzins in deeze Provincie gevonden wierd, in te trekken en te vernietigen, met disfolutie van de Exercitie-Genood* fchappen, Corpfen &c, zelve, echter de zogenaamde Fraterniteiten en zoortgelyke Gemeenfchappen , welkers oprigtingen geduurende de ontftaane Troubles en onrustige beweegingen in de Republyk ook in deeze Provintie gefchied zyn, en welke genoegzaam geheel belhan uit ge weezen Leeden van voorfchreven gedi>folveerde Genoodfcbrippen en andere Perzoonen , welke daar toe onder de eene of andere benoeminge hebben gecontribueert , of zig voor dezelve geinteresfeert hebben , als nog biyven fubfifteeren: ZOO IS 'T, dat Wy, terwyl de voornoemde Fraterniteiten en zoortgelyke Gemeenfchappen zynopgeregr, door Menfchen van geheel onderfcheidene Clasfèns waar van de aanzïenlykfte in rang of in vermogens veilig veronderfteld kunnen worden , eenige andere intentie te hebben gehad , dan om eenvoudig een gellooten gezelfcöap reet allerley flag van Menfchen

OP

Sluiten