Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 239

hunne aanteekening ter onderrigting van de goede en onbevooroordeelde Burgerye publyk te maaken, kunnen niet nalaten te betuigen, dat zy niet dan met de gevoeligfte aandoening en verontwaardiging hebben vernomen, de handelvvyze op gemelden dag omtrent en door den Raad gehouden: eene handelvvyze, die zo weinig overeen te brengen is met de eer en digniteit van deeze Achtb. Vergadering , als met die goede orde* welke in eene welgereegelde Maatfchappy vereischtword, en waarvan zy de fchroomlyke ge'volgen niet genoeg kunnen apprehendeeren en doen opmerken.

„ Zy maaken dien volgende geen zwarigheid, zig met de gevoelens en verklaaring van voorn» hunne meede Raaden, in de voorgemelde aanteekening vervat, te conformeeren, en dezelve mee. de voor de hunne te adopteeren.

„ En ten einde van deeze hnnue denkenswyze opentlyk confteere, hebben zy daar van dit declaratoir gepasfeerd, om te gelyk met de meergerm aanteekening ter kennisfe van de goede Burgery gebrast te worden.

Aclum Amfterdam den 25 April 1787.

P. CLIFFORD.

HÜVDECOPER VAN MA AR SS VEEN. N. GEELVINK.

'sHage 24 April 1787.

Z, H. ALEWYN.

Op

Sluiten