is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Het BEROERD I V.

Dat de Stad van alle Bezettinge en Inkwartieringe zou bevryd blyven.

V,

Dat men de Publicatie, wegens het draagen van Oranje - Verfierzels, niet zoude behoeven af te kondigen, noch verpligt zyn dezelve te draagen,, om aldus te voorkoomen het pleegen van ongeregeldheden, welke, uit het draagen van dezelve, zekerlyk zouden voortfpruiten.

V L

Dat alle Perfoonen, zo Politieke als Militaire, die binnen Amfterdam , of in de andere Steden en Plaatzen, tot dekkinge van die Stad dienende, fchuilplaats gezogt hadden, of in de Protectie der Stad genomen waren, in hunne Perfoonen of Goederen niet gemoeid of belemmerd zouden worden. Onder deeze zouden mede begreepen zyn, alle de Leden, die tot het waarneemen van Staats- of Stads-Commisfien waren gebruikt geworden.

ïn hoe verre men, aangaande deeze Artikelen, tot eenig befluit kwam, oordeele ik mynen Lee-

ze-