Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aöa Het BEROERD

Voorbehoudende aan Ons, om, in het ge„ val, dat een of meer der voornoemde ,, Burgemeesteren of Raaden voor derzelver „ aanltellingen mogten bedanken, in derzei„ ver plaats zodaanige andeten te commit„ teeren , als Wy daar toe de nuttigde en „ bekwaamde zullen oordeelen.

„ Gelastende Onze voornoemde Commisfaris,, fen, om, in Onzen naam, de voorzeide nieuw „ aangedelde Regenten, in derzelver refpective „ kwaliteiten, den gewoonen Eed af te neemen, „ en voorts alle de Perfoonen, meede op de „ voorzeide Lyste als regeerende Burgemeeste„ ren en als Raaden voorkomende, mitsgaders „ derzelver Minister meede af te neemen den „ Eed, by Refolutie van Hun Edele Groot Mo„ genden van dato 23 November laatstleeden, „ gearredeerd , en waar by zy zullen moeten „ zweeren: dat zy belooven de Souvereiniteit van „ de Staaten en Haare tegenswoordige Regeeringsform en zulks meede in het particulier, „ Hun Edele Groot Mogenden Refolutie van den „ 16 November 1747, op het Erfltadhouder-, „ Kapitein- en Admiraalfchap Generaal genoomen, „ in alle haare deelen te zullen helpen confer„ veeren en maintineeren; en ingevalle tot hunne j, kennisfe mocht koomen, dat eenige Ligues of

» Za-

Sluiten