Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 263

j Zamenfpanningen, (trekkende tot ondermyning of omverwerping daar van , mochten worden ' geformeerd, zy daar van aan Hun Edele Groot 'Mogenden, aan den Heere Erfftadhouder m , der tyd , of de Vrouwe Gouvernante in der " tyd, ten eerften kennis zullen geeven. " En om eindelyk meede nog aan alle Burgemeesteren en Vroedfchappen, welke reeds in " de Regeering waren voor de tegenwoordige " verandering, en daar in volgens de voorzeide ' Lyste zyn gebleeven , benevens derzelver Ml' " nisters te doen prsEÜeeren den Eed, insgelyks 5 by de voorzeide Hun Edele Groot Mogenden " Refolutie van den a3 laatstleden , geordon" neerd, en houdende eene Verklaaring, dat zy - aan de Acte van Verbintenis , welke op den " 8 Augustus 1786 tusfchen verfcheiden zich noemende Vaderlandslievende Regenten te Amfter" dam aangegaan, en door dezelve en naderhand " meede door veele anderen geteekend is, of geenerlei deel hebben gehad, direct of indirect, " of by zo ver zy daar aan eenig deel direct of * indirect gehad mogten hebben, daarvan te re'• filieren, en zich ontflagen te houden van alle " uit dien hoofde gecontracteerde verplichting. Wyders verklaaren Wy Onze intentie te weezen dat het verkiezen van de voorgenoemde " nieuwe Regenten , in maniere als vooren geR 4 » daan ,

Sluiten