is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 STUKKEN VOOR DE

ende den Hertoch van Novaterre , foe vuel ofte orte meerder auétonteyt gegeeven heeft

Ende dat 't felve grotelick tegen die reiuitarie der voorfchreve Heeren Churfurften ende andere^delegeerde van fyne Keylerlyke Majefteit fyn°folL , vyekke ende die gefanten tot decfe plaetfc bv dec£5°^rC ï^ong « a"een die last van deefe negociatie ende. memants anders te hebben, oick dat anderfihts defe van C'oln niet en fof dient"

toe ontfcheiden ende desvuyren die Provintien dac daerom oer belieft ons to uerftcmdigen, o?d "'vur fchreve Hartoch van Novaterra ende andere alhier van wegen des Comncx gefanten volcommen ende abfolute macht hadden, ende meede te hebben verthonungh van oere-Commisiie, om op delelve toe adviferen fy hebben begeert Copie van de Hee! ren Printzen bryeven opgemelt, die wyoer hebben geaccordeert meede hebben demonftrantie gedaen dat oer faerden dat andere fich gelicke last folden toemeeten. Het fa nöedich zyn f ons te feyndeS Bitten .erften autenucque Copie van opgemelte bry*en den van Attbóts ende van alle andere die folden rnoegen dienen tot deefe onfe Negotiane om ons daer mit te behelpen, nae dat wy tot'uwe d.enft fullen vinden te behoren Op>t ghene dat wv oer verfocht hebben mitsdien dat vuel van ons die «oegdmtfehe tael niet en verftaen te wVllen 't Francoys oder Latyn tracleren, deden fv ons ahtwoerden dat die gewoente des Rycx waenn geen andere dan jn oer moederfpraeck toe tracleren meede dat den Hartoch van Nova - teml fyne propofitie m duyts hadde laeteu doen » ende dat iy daernae defelve zolden continueren toe tracreren» Ueck dat wy in Francoys folden moegen trafteren : Ayer dat altgheene dat in't principael eetraéteerc lol worden tusfehen die parthyen by ge'fchryft in Latyn fol worden exhibiert. Siet Heeren wes wy vuer defe reyfe hebben kunnen gedaen U wel wVllen adverteeren , dat die opgemelte Printzen ende Ambablaten ons geuaen hebben een zeer goede de*

ïaons