Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4

natuur en p t i g t,

laureval.

Ik zal hem wachten.

TWAALFDE TOONEEL. laureval, alleen.

Laat ons zien, wat hij van mij begeert: „ wij „ waren op het punt van overvallen te worden. Een „grijsaart, edmond genaamd, onlangs uit Frank-

„ rijk aangekomen (Laureval breekt aj

„ en zegt met aandoening.) Edmond! ....

. „ een grijsaart uit Frankrijk! zo het eens? • ..

„ laat ons voortgaan. — En die in een hutjen buiten „ de ftad woont, heeft den kapitein van het Engelsen „ Esquader, het welk eenige mijlen van hier ten an„ ker ligt, bij zich ontvangen. Deeze heeft eene „ tekening van onze vestingwerken gemaakt, en de„ zelve aan zijnen Admiraal gezonden. Men heeft „ deszelfs andwoord, het welk naar de wooning des „ grijsaarts gezonden wierdt, onderfchept: het is „ derhalven zeker dat deeze zijne medepligtige is. „ De Engelschman is het ontvlucht, men zet hem „na, en ik heb edmond in hechtenis doen nee„ men: gij zijt tot voorzitter van den krijgsraad be„noemd; dezelve zal binnen één uur vergaderen, „ en de befchuldigde binnen vier-en-twintig uuren „ gevonnist zijn"

(Met het uiterst gevoel.)

Zie hier dan wederom eenen ongelukkigen; en ik ben het die hem veroordcelen moet! zal ik deezen zwaarwigtigen post naar eisch kunnen waarneemeh ? 6 Smartelijk ogenblik voor een gevoelig hart! Hoe rechtvaardig, hoe overtuigd een rechter ook zi j,

Sluiten