Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3* Hl. AFDEELT. N^LV

niet zeggen, dat dat een goed man was?

P. Ja wel Mama, want hyzou, die arme lui ook zoeken plaifier te doen.

M. Dat zou het tog; en wel door hun zoo iets te geeven, dat hun niet alleen plaifier doet, maar dat hun ook goeddoet, wyl zy 't volfirekt nodig hebben. —

Jy hebt nu reeds zoo veel fpeelgoed, indien ik'er je nu nog eene pop by gaf, dan zou Mc je daardoor zeeker wel plaifier doen, maar. je zoudt die,pop tog juist niet nodig hebben ; je zoudt het ook wel zonder die pop (tellen kunnen,

P. Dat is waar Mama, ik heb 'er al een. ffuk of drie.

M. Maar die menfchen kunnen het zonder brood niet (tellen, of zonder geld, om 'er brood voor te kcopen. Zoo iemand nu ,, die gaarne aan anderen iets geeft, dat zy nodig hebben, of hun op den duur gelukkig maaken kan, noemt men tigem\yk<weldaadig; enalledegeenen, die altoos gereed zyn, om anderen,op allerlei wyzen,goed en plaifier te doen, en hun te geeven wat zy nodig hebben, of wat hun aangenaam is, die hiet men goed, goedhartig, goedwillig,goedertieren. Maar

om

Sluiten