is toegevoegd aan je favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De REPUBLIKEIN. 93

Lands indedaad te wachten is. In mijnen voorigcn, geplaatst in No. 41. van uw Tijdfchrift, gaf ik bericht van onzen provincialen toeftand , ■ en van de heerfchende begrippen wegens eene Conventie Na, dien tijd, weet gij, zijn wij, vrije Friefen, door onze Reprefentanten opgeroepen , om te ftemmen ovey het bewuste Haagfche Plan. Gij weet, hoe zonderling die Stern-opneming bij ons is toegegaan, en hos meesterlijk onze Reprefentanten de kunst verftaan hebben, om het Volk op de eene plaats te laten fpreken, pp eene andere plaats te doen zwijgen. Wij , vrije Friefen, hebben ons eerbiedig gedefereerd aan deze abuifen. De Reprefentanten hebben het befluit opgemaakt van afkeuring, en dit was ons genoeg. Die lafhartigheid is voornaamlijk toetefchrijven aan de begrippen, welken wij van eene Conventie koesteren, ftrijdig met een gedeelte van het Haagfche Plan, zonder daarom het geheele Plan aftekeuren. Alle onze verlichtte Medeburgers komen daarin overeen, dat eene Conventie, enkel gefchikt, om eene Conftitutie te ontwerpen, evenveel is , als de Natie moedwillig te belasten met uitgaven , die zeer zeker kunnen en moeten befpaard worden. Zij oordeelen , dat de Conftitutie door eene Commisfie uit de Conventie moet ontworpen worden : maar dat de Conventie zelve een veel uitgeftrek. ter doel moet hebben, en wel het oogmerk, om alles voortebereiden tot de daarftelling eener Conftitutie , welke toch ieder zeer ligtlijk verwachten moet, dat, niet dan voor het gantfche Bataaffche Volk, op gelijkheid en vrijheid gegrond zal wezen. Juist daarom zijn zij van begrip, dat alle provinciale Souverainiteit ten vollen opgeheven, en door een politiek lichaam moet vervangen worden, het geen, om met nut te werken , all' dat gezag bezit, tot hiertoe aan de Vergaderingen der Provinciën en van het Bondgenootfchap eigen. Maar , zij begeeren ook aan den anderen kant eenen vasten waarborg tegen- het mogelijke misbruik van gezag. Dezen waarborg oordeelen zii te kunnen vinden, of in de vrijheid, welke ieder District moet hebben. om zijnen gekozen Reprefentant, in geval van eenig verzuim of misdrijf, terugteroepen, of in eene nieuwe te maaken Wet, waarbij aan ieder Burger, hoofd voor hoofd, de billijke vrijheid wordt toegekend, om eiken Reprefentant, die zijne plichten fchend, in ftaat vail befchuldiging te ftellen, en aan de bepaalde form vah rechten overtegeven. Dit bolwerk der vrijheid achten zij zoo noodzaaklijk , dat zii, zonder hetzelve, M. 3, ' eene