Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De REPUBLIKEIN.

Öë minfte aanfpraak toekennen , en waarvan veelen hunner, die zichzelven gelijk blijver), zich niet wik len bedienen, omdat zij deszelfs 'aanmaatigingvooreene verfoeilijke zelfsverheflrng houden. De ongerijmdheid van het gebruik der Rechten van den Burger door lieden , . die aan geene Burgerrechten gelooven, kou , dacht ik , fpoedig algemeen in het oog lopen. En indien al zij, die anderszins lesraaren, dat alles, wat niet uit den geloove is, zonde is, door eigenbelang bedreven, het Reglement van Oproeping mogten willen handhaaven, zou de echte Volksftem hen welhaast hunnen invloed, en hun Lidmaatfchap van de Vergaf dering der Reprefentanten benemen : temeer, daar men hen als Ambtenaars van den Staat kon aanmerken-

Dit nu verwachtte ik ontwijfelbaar, toen ik vernam, dat de Militie uit Friesland opontboden werd. Toen vleide ik mij , dat de Patriotten 'van dat tijdftip het rechte gebruik maaken, alle van "s Lands wege bezoldigde Geestelijken niet verder , dan tot de Diftrictsregeering, waar zij dikwijls onontbeerlijk zijn, toelaten, maar hen uit de Volksreprefentatie weeren, en het Reglement van Volksoproeping op denzelfden voet zouden brengen, waarop het Volk by het Plan der Nationale Vergadering werd opgeroepen. Dan, helaas} tot mijne grievende droefheid bleek bij de uitkomst, dat eene onbezonnene verbittering alles bedorven, en lieden, zonder kunde en grondbeginfelen, zich aan het hoofd van den Volks-opftand plaatzende, welhaast alles met fchrik en afgrijzen wegens hunne onderneming, en met verlangen naar herftél der zaken op den voorigen voet, vervuld hadden.

Zoo'gaat het, mijne Landgenooten! wanneer men zich door fchaamtelooze Volksbedriegers laat innemen, en denzelven Posten van aanbelang toevertrouwt! — 6 Dat Neêrland's Volk dit voordaan meer voor oogen hield, en bedacht, dat zij, die het hardst van hunnen ijver voor des Volks rechten en belangen fchreeuwen , zonder tevens van des Volks plichten te gewaagen, ?elden de rechte voorwerpen zijn, om in hachlijkeomftandigheden aan de fpitfe te ftaan! In tegendeel bezitten dezulken dikwijls de minfte trouw , den minften moed, en de minfte bekwaamheid, ö Hoe meenig voorbaarig drijver, en aanvoerer van de door hem opgehitfte Burgerij, toonde reeds in den jaare 1787, wie hij was! Dat men zich toch door dezulken niet andermaal late bedriegen! Dat men vooral hen mistrouwe, dier, buiten 's Lands in de gelegenheid geweest zijnde, om dg Waapenen tot redding van het lieve Vaderland te gebruiken, nogthands weinig drift of weinig ftandvastigheid daartoe betoond hebben!

Sluiten