Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35f. De REPUBLIKEIN.

goede verftandige Boer , die zijne koeien wei weet te melken, zijn Land wel weet toetemaaken, zijne akkers naar behooren kan ploegen , bezaaijen , en hooi en graanen wel in de barg en fchuuren kan brengen, daarvan kennis heeft? Schoenm. In 't geheel niet.

Adv. Zoudt gij nu nog gelooven, dat alle Burgert even gefchikt zijn tot de Regeering van het Land?

Schoenm. Neen' Ik denk nu in tegendeel, dat, als wij alleen door mijns gelijken beftuurd werden, ons Land zou zinken als een molenfteen in zee.

Ah. Denkt gij dan nog , dat de Gelijkheid alzoo moet begrepen worden , dat ieder Burger even bevoegd is tot de Regeering?

Schoenm. Neen , in 't geheel niet, of de bekwaamheid moet 'er bij zijn, en ik geloof, dat wij kwaalijk zouden handelen , als wij onkundige menfchen Hemden. Ik voor mij zal in 't vervolg nooit een dergelijk mensch, als ik ben, tot-de Regeei ing ftemmen.

Adv. Nu denkt gij mogelijk weder wat al te laag over dergelijke menfchen, als gij zijt, of gij zegt zulks uit nedrigheid.

Schoenm Neen , waarlijk niet; ik keur , nu het fpreekwoord goed, dat ik vóórheen zoo zeer heb gehaat.

Adv. Wat is dat voor een Spreekwoord ? Schoenm. Schoenmaaker! hond u bij uw leest! , Adv. Ik zou u dat niet gezegd hebben ; maar, nu gij het zelf zegt, mag ik u dien raad wel geven: — en nu moet ik u nog eens vragen: of gij denkt, dat een Chijurgijn , die niets anders gedaan heeft, dan zich naarfttgop zijn beroep toeteleggen, — een Winkelier , die niets anders gedaan heeft, dan te bereekenen, hoe veel hij voor een pond rijst of andere zoortgeltike waaren moest hebben, die hij bij Vaten gekocht beeft; — een Boer , die nooit anders gedaan heeft, dan met aandacht te letten op zijne koeien en op de geheele bouwerij, — een Timmerman, die nooit anders gedaan heeft, dan, van der jeugd af aan , met zijne handen der. kost te winnen, en zoortgelijke Ambagtslieden meer — gelooft gij , zeg ik , dat zulke menfchen bekwaaroe perfoonen zouden zijn, om als Leden van de lYkir.icipaliteit in de Steden te zitten, of in de Hooge Vierfchaar van Rldjnland, Delfland of Schieland geplaatst te woiden?

Schoenm.

Sluiten