Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De REPUBLIKEIN. $5$

Schoenm. Nooit zou ik, waarlijk, een Chirurgijn,een Man uit een Kommenij's winkel, een Boer, een Timmerman , en zoortgelijken , tot zulke posten verkiezen.

Adv. Nu gaat gij weder te ver, en (preekt 'er zoo van , aTs of onder dat zoort van menfchen geene bekwaame perfoonen zouden kunnen gevonden worden, zelfs dan niet, wanneer zij zich op zaken van meer gewigt en ftudie hebben toegelegd; en daarin dwaalt gij waarlijk. Om zulks te bewii'zen , kan ik u zeggen, dat ik een bekwaam Chirurgijn ken, die beter Lid van de Municipaliteit zoude zin, en met meer glans in een Hooge Vierfchaar zou zitten, dan veele perfoonen, die op de Academie geweest zijn, doch daar weinig aan de ftudie gedacht hebben , en het is niet onmooglijk , dat gij wel eens iets gehoord zult hebben van zekeren Boer, Poot genoemd.

Schoenm. Dien naam heb ik nooit hooren noemen.

Adv. Dan zal ik u voor 't eerst doen hooren, dat die Boer zich, tusfchen zijnen arbeid, heeft toegelegd op de Dichtkunst, en daarin zoo wel gefiaagd is, dat hij een dichter is geworden. Nu zult gij wel willen gelooven, dat, als die man zich op dekennis, die in een Repraafentant vereischt wordt, had toegelegd , hij ook daartoe bekwaam zou geweest zijn. Gij hadt niet begrepen, dat ik bij ieder perfoon, wiens kostwinning ik bepaalde, heb bijgevoegd, die zich nooit ergends anders op heeft toegelegd. Als wij bij deze bepaaling blijven, dan ben ik het volkomen met u eens , dat die menfchen in zulke Vergaderingen niet alleen onnutte meubels , maar ook voor andere bekwaame Mede Regenten tot een grooten last zijn. Maar wij zullen hierover bij de eerfte gelegenheid eens nader fpreken, alsmede over de verkeerde begrippen omtrend de gelijkheid; mijn tijd is nu verftreken,- ik moet gaan: zend mij mijne fchoenen maar wat fpoedig!

Schoenm. Qntflaat gij mij dan van het maaken van een rok?

Adv. Ja zeker' Ik heb van dien rok maar gefproken, om u van den dwaal-weg aftehelpen.

Schoenm. Ik ben u daarvoor dankbaar, en zal uwe Schoenen fpoedig bezorgen.

N- B.

Sluiten