is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D * R E P U B L I K I I N. 415

M 'crtr.T in de Regeerirg voorgevallen was, fcoch' voorv'a''!eu konde, en of Bulkor.a alleen de Man was, die reekering deed, regeerde, en alti d regeeren zoude. Nog meer, daar hij-volgends de wetten verplicht was reekeningte doen voor CommUfè&islón i uit de Burgers, zijne aanftellers , verkozen , liet hi;_ alleen Ingelanden tot de benoeming van Commisfarisfen oproepen. Dezen verfchenen, of geheel niet, of telnat; reden genoeg voor Bulhmd , oiu tot Commisfarisfen aanteltellen zijne Schepenen , die hij echter beduidde dat geene de minfte infpraak pp de reeken ing hadden. En, om hen hiervan des te " fterk er te overtuigen, (want zaken , die op zich ze'ven niet geloofwaardig zijn , vereifchen fterke bewijzen) deed hfj de reekening ten overftaan van den Advokaat OrfpvbVeï, die noch Burger, noch Ingeland was. Hetgeen Schepenen Dog des te meer den mond ftopte, waren ruim 30.0 Livres, ten hunnen behoeve in de Oorpsree-.eriing gebragt, tot eene buitengevsccnebcloonirig van hunne Veelvuldige moeite , welke echter geen fterve'.tr.g éénen penning gebaat had.

Het wonderbaarfte en droevigfte van dit alles was nu, óat Bulhond voor deze Dorpsgeiden de liefde en'achtir.g der ■Mtmictpaktett -gekogt had, en zij, c.:e te v ooien klaagden over zijne heerschzucht, nu zonder hem niet wilden regeeren; geliik uit het volgende biiiken zal.

Het Provifioneel Bewind\iep ten einde- en Bu:hind,A[s misfchien gedacht had eeuwig te regeeren . liet zich door'den Schepen Rechtutt i verreeden, dat h'j de Burgerij moest oproepen tot eene nieuwe Regeeringsbeftelling. De Oproeping gefchiedde zeer fiaateliik bij billetten, in Boeren-nederdaitsch gefchreven, vo'gends welken niemand Stemgerechtigd was, dan die de Oppermacht des Volks erkende. Op den laatften avond van het Provifioneel Bew:nd kwamen eenige Stemgerechtigden bijéén. Bulkend opende het tooneel met eene koddige Redevoering, waarin hij , naar gewoonte, blafte van de daaden, welken hij reeds verricht had, (dit was zeer noodig; want niemand wist deze'ven) en van hetgeen nog te doen ftond , ten einde de Burgers, zoo wel als de Municipaalen, te overtuigen , dat 'hij een noodzaaklijk meubel was. Het belangloos flot iiep daarhenen, dat de Burgers nimmer weder esnScliont en Sïcrtims -zouden'aanftel ten op eene recognitie, als JJbb 4 we>