is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4t5 De REPUBLIKEIN.

welke (dezen waren zijne eigen woorden) .,de opper,, machtige Dorpgoden eenen gelapten rok zoude doen

dragen." De Burgers echter, niet kunnende afgaat» van hun gemaakt Reglement, ftelden, biI gebrek van bekwaame lieden , Bulkend en de geheele Municipaliteit, wederom op hetzelve aan, voor het geheele eerfte Schrikkeljaar der Bataaffche Vrijheid. Bulhond weigerde dit aantenemen, en verfcheiden Municipaalen bedankten. De Burgers vergaderden andermaal, om bun befluit natezien. Zii volhardden bij hetzelve, en gaven door eene, Commisfie hiervan kennis. Bullwnd bedankte andermaal, en Schepenen, nog dankbaar voor de 44 Livres, en bezorgd voor den last der regeering, die, zonder bijftand van eenen praktikalen Schout, hunne Schouders veel te fterk zou drukken, verklaarden, ook hunne posten nederteleggeu, indien de Burgerij aan Bulhcnd geen genoegen gaf.

Zoo werd dit geheele Dorp overgegeven aan alle de ijslijkheden eener regeeringloosheid. De Municipaliteit dronk echter een vrolijk affcheid tot in den nanacht, en de Burgers gingen gerust naar bed, in de overtuiging, dat zij, zoo wel als de uitgediende Municipaalen, zichzelven konden regeeren. De orde der Natuur echter, ging den volgenden morgen, zonder het mennen van Faëton, haaren gewoonen gang.

Het fchijnt intusfchen, dat Bulhond en zijne Municipaalen, in'dien vrolijken nacht, berouw gekregen, de Oppermacht des Volks aan zich getrokken , en zich zeiven weder aangefteld hebben; want den volgenden morgen werd, onder het luiden van alle de klokken, afgelezen; Dat de Stemgereckigde Burgerij , haaren Schout, Secretaris, Ambagtsbewaarers, en Schepenen, weder voor een -jaar hadden aangefteld , op het Reglement van den Suften yan Kattemaand; en dat zij dit luidden aangenomen onder Protest en Aanteekening. Doch geen der Stemgerechtigde Burgers wist, waar dit Protest was aangeteekend, noch •wat hetzelve inhield. Men dacht gereedlijk, dat Bulhond de brok wilde behouden: doch men kon niet begrijpen, waartegen Schepenen protefteerden, ten ware regen den verderen ontvang van 44 Livres. Dit gelui maakte de Burgers wakker; zij kwamen nogmaals bijéén, om eene nietprotefteerende Regeering aan te ftellen. De Municipaalen hadden toen nog geen gevoel van hunne trouwloosheid; de gedane beloften , om het

Dorps-