Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DE REPUBLIKEIN.

ten negotieeren, te verminderen tot zi pCt. Interest f Dit was de doodfteek voor het Nationaal Crediet, te meer laakbaar, omdat de Despoten zeiven hunne Interesfen nooit hebben verminderd, zonder eerst te rug gave van het .geld aantebieden. Men heeft , 't is waar, dit wel ingetrokken, maar veel tc Iaat, toen het Nationaal Crediet reeds gefchonden was. Hierop viel de prijscours van 's Lands Obligatiën wel 10 gids. ten honderd. Geen wonder, dat de daarop gevolgde Negotiatie van 5 pCt. geene liefhebbers vond. Want iemand, die 100,000 gids. Hollandfche Obligatiën had van 2i ten honderd, verarmde hier in eens 10,000 gids., en kon wel bereekenen, hoe meer de Obligatiën van 5 pCt. vermeerderden , des te grooter die van 2l pCt. zouden daalen; dus' het geen hij aan Interest van de nieuwe Obligatiën won, verloor hij tweemaal zoo veel in kapitaals-waarde zijner oude Obligatiën, want 2t5=io is. De Kapitalisten verftaan alle die bereekeningen zoo fijn, dat de beste Staatsfinantier hen niet verfchalken kan.

Moet dc Staat geld hebben, dan dient men in de ontwerpen met het belang der geldfchieters medetewerken, en vooral te zorgen, dat de publieke Fondfen hierdoor niet daalen: maar ongelukkig viel men van de eene dwaaling in de andere. De Negotiatie van 5 pCt. niet opnemende, kwam men tot eene geforceerde ligting van 6 gids. ten honderd, tegen it pCt. Interest, Door deze' vermeerdering der Obligatiën, daalden de Fondfen wc-' Öerom iopCt., zoodat de Kapitalist geen 6, maar iö ten honderd gaf, en, zal deze tweede geforceerde Geldheffing het zelfde gevolg hebben , dan bctaalen de houders van 's Lands Obligatiën in die twee iigtingen 32 pCt. en dat omtrend binnen één Jaar. Waar moet het heen, indien men zoo voord gaat? dan zullen eindelijk 's Land^ Obligatiën eene waarde verkrijgen, gelijk aan de Franfche Mandaaten. Kan dit heeten, der Burgeren belang te bevorderen ? Holland's rijkdom is niet gelijk aan dien van andere Landen. Wij zijn arm in noodwendigheden eene dubbele naarftighcid en industrie moet vergoeden, het geen een ongunstige grond weigert opteleveren.

Geld is de ziel van den Koophandel; dit uit den omloop genomen wordende, zijn wij Commercieel dood. Thands mist Holland zijnen Activen Oost- en Westindifehen handel, die in andere tijden het pasfive vergoed. De Intereifen van veeie buitenlandfche Mogend■ he-

Sluiten