is toegevoegd aan je favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 3»

onwettig, en van geene waarde, en zij, die ze hebben gegeven, volgends vastgeftelde Wetten, uitdruklijk moeten geftraft worden.

Dat alle openbaare ambten en bedieningen zorgvuldig moeten geregeld worden naar de openbaare behoeften" en dat allen, die onnodig zijn, daadlijk moeten afgeichaft woorden.

Dat alle bedieningen, afhangende van het uitvoerend Bewind, aan geene anderen, dan verdienftelijke perfoonen mogen gegeven worden, waarbij kunde, braafheid en een talrijk huisgezin, allereerst in aanmerking behoorcn te komen.

Dat het bewind, betrekking hebbende op de al°emeene beheering der zaken, Hechts voor eenen bepaal, den tijd door dezelfde perfoonen zal worden waargenomen , behoudends echter een gedeelte van aanblijvende Leden, om eene ordenlijke waarneming te bevordteren.

Dat alle Bewind, door de Natie, het zij in mas/a of bij gedeelten, aangefteld, alvoorens tor den kring van rjmbtclooze Burgers wedertekeeren, uitdruklijke reekening en verandwoording fchuldig « van zijn gehouden beftuur. 5

Regeling der onderfcheiden Machten.

Dat alle openbaare Machten alleen afkomftio- zijn van het Volk, en geen ander doel hebben, dan het eemeen belang. °

Dat de aanftelling der onderfcheiden Machten zoodanig moet zijn, dat zij altijd werkzaam, altijd gefchikt blijven, om ieder aan hare beftemming tc voldoen, zonder, of afzonderlijk, of gezamenlijk, de algemeene welvaart te kunnen benadeelen.

Dat de recht/prekende Macht, volilrekt onafhanglijk van elk ander Bewind, dan alleen in geval van onachtzaamheid, nimmer de paaien haarer bediening mag overfchnjden, haar door de Wet voorgefcbreven, noch cok, bij wijze van overdracht, mag vervreemd worden maar alleen moet berusten bij de zoodanigen die daartoe door het Opperst Bewind, uit de kundigfte en braaffte Burgers, zullen zijn aangefteld.

Dat de Macht van openbaare fchattingen, behalve baare algemeene verandwoording aan de Natie, op bepaal