is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 171

heeft die Inleiding als een meesterftuk geëerbiedigd, en het Committé van Conftitutie beroept zich niet alleen niet op de blijkbaare waarheid; maar het zwijgt, het zwijgt geheel van het bolwerk der nationale veiligheid ! Dat Committé, dat in Art. 746. van het Plan, als 't ware ter loops, en wel in het rubriek van gemengde zaken, aanteekent: „ Ieder Burger is verplicht, de „ waapenen, ter verdediging van het Vaderland en ter „ handhaving van de rust, te voeren, onder zoodanige „ bepaalingen, als de Wet vast Relt;" dat Committé zwijgt van die bepaalingen, welken zij als hoogst noodzaaklijk vooronderftclt. Dat Committé maakt het gantfche decreet der Nationale Vergadering volftrekt afhanglijk van tijden en omftandigheden, daar het, intusfehen , eene eeuwig-duurende verplichting is voor ieder iid der maatfchappij, voor ieder Burger, ter verzekering van vrijheid, veiligheid en eigendom, de waapenen te voeren, of op eene andere wijze tot de openbaare befcherming bijtedragen : eene verplichting, waarvan niet één Burger kan of mag ontheven worden, dan om de allergewichtigfte redenen, en bij een vrijwillig verdrag van de zijde der Maatfchappij, zoo wel als des Burgers. En derhalve, juist omdat dit belangrijk ftuk, hetgeen op eene volftrekte verplichting berust, aan zeer verfchillende wijzigingen onderhevig is, welke door de gantfche Natie gekend, en naar billijkheid en recht moeten goedgekeurd en daargefteld worden, moet de gewa opende Burger-macht even zeer eenen onderfcheiden Titul hebben in de Acte van Conftitutie, als de Wetgevende en Uitvoerende Macht.

Even zeer had de publieke Onderfcand eene plaats in het Ontwerp moeten bekleeden. Het moet indedaad eenen ieder verbaazen, daarvan niet één enkel woord gerept te vinden, daar veele vaderlandfche pennen de volftrekte noodzaaklijkheid daarvan hebben aangetoond, en zulks nog onlangs opzetlijk gefchied is in eene afzonderlijke Verhandeling, welke, gelijk zij eenen verdienftelijken Vaderlander tot Schrijver heeft, om haarea voortreflijken inhoud, dubbel waardig is gelezen te worden (.*)• Zonder te willen fpreken van de gevolgen,

(*) De Armen, Kinderen van den Staat, of, Onder ztek nopens de. verpligling van hit Gouvernement, om de /Irmtn te verzorgen, en Ontwerp vaneen Plan, daartoe firektende, door c. IJQCGS. Te Leijden, bij du Mortier en Zoon 179G.