is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@t*£ P E REPUBLIKEIN.

nadere Publicatie, fh dato 12 Februari] i79Ö,tencevolge had. In deze nu word met zoo veele' rónde woorden gezegd 1 Dat zij (de Provifioneele Reprefentanten namelijk,j het onbetwistbaar recht des Volk-; van Holland erkennen, om in het toekom ft ig Int er mediair Beftuur der Provintie naar goedvinden verandering te maken, maar ook dat in de respecttve Grondvergaderingen de Stenwpnemers, waarvan m het 2de Hoofdftuk des voorgef telden Reglements word gefproken, — nadat zij de Verklaring, Art 10. vermeld, van de Stemgerechtigden zullen hebben afgenomen , gehouden zullen zijn, om aan elk der Stemgerechtigden, eerst en vooral hoofd voor hoofd voorteftellen de Vraag: of zij genegen zijn, om, volgends het voorgefteld Reglement, Leden voor het Provmtiaal Beftuur te kiezen, met dien verftande, dat de meerderlieid der Stemgerechtigden in elke Grondvergadering , den voortgang of niet voortgang der zelve , tot het verkiezen van Leden voor het Provintiaal Beftuur, zal beflisfen; enz., terwijl zij in die zelfde Publicatie al verder zeggen : — dat zij eindelijk, om allen twijfel weg te nemen, als of zij 's Volks Oppermacht eenige belemmeringen wilden toebrengen, en ter voldoening aan het o^fte Art., de Grondvergaderingen tn Holland, tegen den 16 Februari] 1797, houden voor opgeroepen, om alsdan over de voortduuring of niet voortduuring van het Intermediair Beftuur te raadplegen en te ftemmen; NB. langs denzelfden weg,Qen dus door het al of niet benoemen van Kiezers, gelijk op den 16 Februarij 1796 gefchied is) als bij de eerfte Hoofdftukken van hei voor^eftelde Reglement is bepaald, enz.

Dat nu het Volk dit in het oog houde, en dan oordeele, of uit het aangehaalde niet dit befluit moet worden opgemaakt?

Het Volk van Holland moet in de ophanden zijnde Grondvergaderingen , door het al of niet aantellen van Kiezers, beflisfen, of 'er een Intermediair Beftuur naar het voorgedekte Reglement, al of niet, zijn zal? en meer niet. De Publicatie van 30 December laatstleden, met de vraag: zal het Volk bij zijn eens genomen befluit perfisteeren? is dus nol- en van geene waarde. Dezelve voor Notificatie aantenemen, is nog te veel gedaan; ten minften het komt mij voor, dat iemand, met gezond menfchen - verftand voorzien, het niet anders

kan