Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*32 DE REPUBLIKEIN.

Bewind, maar va, het Volk, zijn; — dat zij in hunn* Grondvergaderingen de orde öewaaren, ten einde te verhoeden, dat veele Grondvergaderingen buiten ftemming blijven; dat zij hunne bedenkingen op het paP1er ftellen om gereed te zijn tegen alle misleiding; — dat zij de ftemmen naauwkeurig doen opnemen en daarvan aanteekening laten houden in het Verbaal* dat aan hun moet voorgelezen worden, eer de Veresi dering gefloten wordt; - dat zij, in geval 'er iet onwettig^ mogt plaats grijpen in de verrichtingen, zii goreed zijn met &m protest, hetgeen zij mogen eifchen. dat br, het Verbaal gevoegd worde ;-. dat zii zich «è verr inlaten met voorftellcn van verbetering in het Reglement, omdat zij vooraf kunnen nagaan, dat zulks de gantfche werking vertraagt, en toch op niet zal uitlopen, en eindelijk, dat zij daarom liever hunne aandacht bepaalen tot de verandering van Leden, dan tot de omverwerping van het gantfche Reglement, welks gebreken nu reeds een jaar gedragen zijn, en door het bewind zelf van waare Vaderlanders, in veele opzichten, kunnen en zullen gemaatigd worden.

Indedaad,hoe waar het op zich zelf zij, dat het Volk recht hebbe, om de nodige verandering te maaken, behoort men toch acht te geven oP de tegenwoordige reeds plaats grijpende verwarringen, welke welligt vermeerderen, en juist daardoor aan het oogmerk van zomm.gen zouden voldoen, om zich zooveel vaster on hunnen zetel te vestigen. Zulke aanmerklijke veranderingen zouden welhaast dezelfde zorgen behelzen als de invoering van een geheel nieuw Reglement. Ook is het te voorzien, dat ,■ hoezeer nu Holland's Volk reeds vooraf omtrend een en ander is ingelicht, zeer vce.e Grondvergaderingen nogthands, en vooral die op het Platte Land, geheel zullen zwijgen van eenige verbeteringen, juist dat ftilz wijgen hier, en de voorlk™ verbetering elders, zal eenen gewichtige,: invloed hebben op de begeerde verandering, bovenal dan, wanneer de meerderheid der Grondvergaderingen zich tegen het aanblijven der Leden van het Beftuur, Committé, enz verklaaren mogr. Immers, alsdan is het natuurlijk te verwachten, dat zoodanige beflisfmg, bij veelen zeer onwelkom zijnde de begeerde verandering ten fterkften wederftreeven 0f welligt geheel zal vernietigen. v?« *ePuyikem he«aalt hier nogmaals zijne beden, fcmg, dat de meerderheid der Grondvergaderingen, de

.per-

Sluiten