Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 233

perfoonen van het Beftuur willende verwijderen, en na- • derhand verftandige Kiezers benoemende, van wier keuze men het beste gevolg verwachten kan, alsdan de maatiging van plaatsgrijpende misbruiken, voor dien tijd, welken het provinciaal Beftuur in zijne oude form zal'voordduuren, gcrustlijk kan overlaten aan brave Vaderlanders, die, i.n het Bewind geplaatst, het zich ten plicht zullen maaken, de grieven des Volks langs alle mooglijke wegen tc herftellen. Hij erkent wel, dat zulk een ingewikkeld vertrouwen altijd gewaagd en gevaarlijk is-, maar hij oordeelt, dat zulks in alle opzichten thands oneindig verkieslijker is, dan het gevaar, het ontegenfp.reeküik gevaar, om,door al teveel te vorderen, niets te verkrijgen. - Hij is dus van oordeel, en b*veelt dit allerernftigst aan de aandacht van alle oprechte Vaderlanders, dat, indien men eenige veranderingen in het Reglement begeerc, dezelven alsdan zeer weinigen zijn , en zich moeten bepakten flechts tot twee zaken s Vooreerst , indien men bij meerderheid oordeelt, dat 'er 55 nieuwe Leden moeten gekozen worden , die verkiezing niet zal gefchieden door de voormaalige Kiezers van 16 Februari] 1796, maar door Kiezers, op nieuw te benoemen, in gevolge Art. 49- van het Reglement: ten tweeden, dat hef geheele Committé, zooals bij het Reglement omfchreven is, zal worden afgefchaft, en het Provinciaal Beftuur gaaf cn bejtendig zijne zittingen houden, en zich verdeden zal in de nodige Departementen , met alle mooglijke bezuiniging van s' Lands kas cn met langer dan voor een Jaar, wanneer de Confntutie voor de Bataaffche Republiek alsdan nog niet mo"t gereed zijn. Zoodanige veranderingen zijn wezenlijk, en zij zijn echter niet van dien aard, dat zij het werk behoeven te vertraagen. In tegendeel, omdat zij op eene eenvoudiger werking gegrond zijn, bevelenzij zich door haare eenvoudigheid. Wat de bereekening betreft wegens de meerdere kosten, welken de voord duurende zitting van het geheele Provinciaal Beftuur, Zooals het door de Kiezers wordt daargefteld, zou belopen , daaromtremd kan men de nodige inlichtingen vinden in zeker gedrukt, en in deze dagen uitgegeven, Stukje, waarvan wij den titel aanftonds zullen opgeven.

Het is van dc eenvoudigfte werking alleen, dat men.

een> goed gevolg van nieuwe politieke maatregelen verwachten kan. Alles, wat buiten dezelve loopt, en in zich zeiven v«el omflags vordert, wordt, ondanks

al-

Sluiten