is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

REPUBLIKEIN,

N°. 165 en 166.

Ouae homoma a muficis dieitur in cantu, ea est in Ofa* coiïbrdia, arctisfimum atque optimum omm m repubhca vmtuculum incolumitatis, quae fine justitia mlla esje patst.

CICERO."

Onder dé gebeurdtenisfen van den dag vordert gewislijk eene bi" andere melding het jfdrét van eenige Nedtrlandfche- Burgers, op.den itfen v*n Ma,J, ter Nationale Vergadering ingeleverd , zijnde zulks vaa deil volgenden inhoud:

„ Gelijkheid, TYtjheid, Eén en Ondeelbaarheid."

„ Aan de Nationale Vergadering, reprai„ fenteerende het Volk van Nederland;

, Geven met gepasten eerbied te kennen de Onderaeteekenden , fttemgerechtigde Burgers van Nederland: " Ü. dat Zij, Vertooners, het oogenblik met rasle " fchredea ziende naderen, waarop het Ontwerp van " Staatsregeling voor deze Republiek aan het \ oik ter " aoed- of afkeuring zal worden voorgefteld; deze de" cifie van zulk een oneindig gewicht voor zichzelven' " en hunne Nakomelingen hebben bevonden te zijn ; " dat ZÜ Vertooners, in dezen geene onberaden keu* " ze willende doen, reeds zederd eenigen tijd bedacht " zijn geweest, om het Concept-Plan, voor zoo ver" re hei afgewerkt en uit de Publieke Dagbladen bekend' " was te onderzoeken, ten einde, na rijpe overwe" eitie, het befluit te konnen opmaaken, wat zy in de" zen aan zich zeiven, hunne huisgezinnen, en huh " Vaderland, verplicht zouden zijn te doen.'

Dat Zij, Vertooners, van den eenen kant te zeef overtuigd zijn van het onafmeetbaar nadeel der Voord-