Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jriS DE REPUBLIKEIN.

vervoegt u nog den tijd, die u overig is, met gepaste vertoogen aan de Nationale Vergadering, waarin gij uwe billijke bezwaaren voordraagt, opdat een ongunstig einde nimmer kome ter uwer verandwoording, en gij bij eene 'tweede Vergadering middelen zult behouden, waardoor gij uwe rechten' met meerdere waarheid en kracht zult kunnen doen' gelden [ —• Zorgt intusfchen bij de aanftaande benoeming van Kiezers, dat gij Mannen verkiest van beproefde eerlijkheid en goede trouw, waarachtige Volks-vrienden , die de leer der Gelijkheid niet Hechts met den monde belijden, maar door hunne bande ingen hebben doen blijken, en laat ook hierin geen aanzien van perfoonen gelden , dan van de zulken, die ftandvastig zijn in hunne ftaatkundige grondbeginfelen , en geeft dezen, bij de trouw , aan Vaderland en Vrijheid verfchuldigd, in last, dat zij geene trotfche Grooten verkiezen, die in het ellendig ftelfel van geboren Regenten zijn opgevoed ; maar Mannen, waarop gij u veilig verlaten kunt, om zelfs dan nog herftél te bewerken, wanneer al eene jammerlijke overreeding, uwes oordeels, boven de heiligde beginfelen onzer Omwenteling mogt zegevieren ! Wij , als ftandvastige Republikeinen, die ons nimmer onder eenigen dwang, van welken aard ook , hebben willen krommen, wij wijzen u beftendig naar het opfchrift, dat wij boven dit Nummer plaatsten. Dit zij uwe leus, gelijk zij de onze was, en altijd blijven zal: Wilt gij 's Lands Vrijheid weggeven: wij 'willen het niet doen. Deze was de taal van den onfterflijken Barneveld, en zij moet thands, zij moet altijd de uwe zijn. „ Indien het Volk met bij uitjluiting eeh„ te republikeinen verkiest," het zijn de woorden van Boisfy-d'Anglas, bij eene zelfde gelegenheid uitgefproken, „dan verklaaren wij plechtig, voor gantsch Ne-

derland, het geen ons hoort, dat alles verloren is. „ De Orange-factie herneemt haaren euvelmoed, de dwee„ perij haare brandftichtende toortfen , de baatzucht haare

hoop , de vereenigde willekeur der. Grooten haare „ verwoestende ontwerpen ; de vrijheid is vernietigd, „ de republiek het onderst boven gekeerd; de deuyd „ heeft niets overig, dan wanhoop en dood; u, Bur-

gers, blijft geene andere keus over, dan van Sidney „ voor het Schavot, van den gif - beker van Socrates, n of den dolk van Cato! —

Sluiten