Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 DE REPUBLIKEIN.

mer van toepasfing zijn kan op het voorhanden ziinde Ontwerp, dan voor en aleer Art. Hl. in z^è vo S .nene toepashng vooraf volkomen herfteld ^ Geere Macht immers, van wélken aard ook, ook niet het al vermogen der Natie, heeft de bevoegdheid/m i als in diVKiueel Burger, van een recht te* beroof' t op

S™e4egwld? £?9Sr —e-reemdbaar S teuvij! het eene waarheid is, bij alle verftandi^en en

Ken ontkend.dat de rechten der Menfchen in den Natuurfta t en Burgerilaat volkomen dezelfden zi n , e,i dL de Mensch, tot de maatfchappij overgaande, geenszins verandert _van wezen , maar alleen van betrekkingen d e wel zijue natuurlijke rechten kunnen wijzigen maar nooit vermetigen. - Maar, wanneer het im ciaa'reïbo ven bewezen kan worden, dat bovengenoemd Art vm

Sn I in h« ol\ lK' m de

vind m het Ontwerp van Conftitutie, eeliik j&E f\

SntS dTvof * °mda'de SWSl

S Shn, Voiks-°PPermacht, om Wetten te"^ken, daa bijten eenenmaale vernietigd is, en het Volk daarvan niets anders, dan eene zeer flaauwe fchaduwin de benoeming van Kiezers behoud:, waarover hetTe'e, é de mmfte befchikking heeft, om hen, in zjnen faam Z * 7TS 'e d0e" bandeien' da" " de bedenk ké Se molo gCm;,dC 0'MP> het bovfn!

taande motto van Target, immer aanfpraak heeftop den naam van Conftitutie, omdat zij haare eigen! duidlSfc geitode, beginfelen verwoest? dan is de Kg • of et

genoemd "n^f va" 's VolJ« rechten moet

/tuur kan heï % rt ^ ^ aard fi«W

kan heeten? Dan is de vraag: of zoodania Ontwerp wel aan het Volk ter aanneminge mag iord^Z

Sten k-n oV m" VOlk niTer Z^ ^SïSSB dcmnf , ^^^"'-eemden? Dan is de vraag eindc ,jk: of zoodanig 0«w^ , onverhoopt bij de mSL it e dn,va,l S^ge'-echtigden wordende' aangenomen , imme, als eene Staats-form gelden kan of «JU e„ of met de Minderheid, welke hetzelve, om de hierboven ngevoerde allerwezenlijkfie gebreken oordeelt te maï-

d n J TC?en' Zich niec ve'-P,icht oo deelt, Zen zoodinige daad, als eene daad van geweld te^ prSeren en zich het onvervreemdbaar fefeS^K^I

ba-

Sluiten