Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 515

behouden, (dat ieder Burger, als individu, blijft behouden) om zich tegen dat geweld zoo cn in dier voege te verzetten, als het zal geraaden vinden? — Wij laten de beandwoording dezer vragen zeer gaarn over aan al1* rechtgeaarde voorftanders van vrijheid en recht; maar bidden tevens alle anderen , die onvoorzichtig genoeg mosten Zijn, om, zonder een genoegzaam nadenken , vóór de aanneming van dat Ontwerp te zullen Hemmen , zeer ernstig te letten op de noodlottige gevolgen , die uit die aanneming zeer zeker zullen géboren worden , wanneer de echte vrienden der Omwenteling, welken het geenzins om den fchijn, maar om het wezen der zaak te doen is, hunne rechten, als individueele Burgers, zullen doen gelden, langs alle middelen , welken hun zullen in handen komen. Hoe ügtlijk zouden dan zii die thands overal van aanneming fchrecuwen, ongelukkige flachtoffers kunnen zijn hunner onbedachtzaamheid" en hoe ongelukkig de toeftand , waarin ons \ aderland alsdan zoude gedompeld worden l

Indien eens het Ontwerp van Conftitutie bij de meerderheid verworpen wierd, heeft men dan uitzicht op een beter Ontwerp ? — Gewislijk ja. 'Er is reeds door den druk gemeen gemaakt zeker Concept-plan van Conftitutie, door C. J. van der Markt (*), hetgeen, ondanks zommige onnaauwkeurigheden, uit gebrek van genoegzaame bepaalingen geboren , uitmunt door zijne eenvoudigheid, en door zijne aanvulling van de allerwezenliikftc gebreken, die zich tastbaar opdoen in het ftuk dei Wetgevende Macht, van den Uitvoerenden Raad van de Finantiën, en van de betrekkingen der Bataaf Qhe Republiek met de vreemde Natiën, en van haare 'binnenlandjche betrekkingen , van welk laatfte ftuk in het Ontwerp geen enkel woord .gevonden wordt, zoodat dit Concept - plan , aangevuld met de goede deelen van het Ontwerp, een uitnemend geheel zou kunnen opleveren. Indedaad, zo ooit eenig Burger door zijne politieke bemoeijingen, z>ch verdienftelnk heeft gemaakt bij het Vaderland, dan is het de Burger van der Markt,

C») Te (Ftttzaandam, bij Hendrik van Aken 1797• KJ Kkk 2

Sluiten