Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 517

„ ne buitenfpoorigheid, door geen geweld bezoedeld ; „ burger-twist heeft onze fehukïeloze handen niet ge„ waapend, en 's Volks gezond verftand, door geduch„ te voorbeelden gewaarfchuwd, heeft ons behoed voor „ die rampzalige fchokken , weiken de grondfuilen der „ grootfte Rijken hebben doen daveren." Zeer fchoon gezegd! maar, zou de Franfche Minister dan geheel onkundig zijn van de jammerlijke beheering van zaken, in meest alle vakken van beftuur, en wel in de meeste Gewesten, en van de daaruit voordvloeijende misnoegens? Dit kan men van de oplettendheid des Ministers in geenen deele verwachten. Wij willen dus aan hem toeftaan, dat zelfs de ftilzwijgende erkendtenis dier misnoegens in voornoemde uitdrukking ligt opgefloten, en dat hij dus het Bataaffche Volk roemt wegens deszelfs geduld, dat het zich liever de wanorden van het Beftuur edelmoedig getroost, dan eene onzekere kans gewaagd heeft, om zijne rechten te doen gelden tegen allen , die dezelven uitdruklijk hadden gefchonden: maar, wie zijn toch dat Bataaffche Volk, dat door den Minister zoo te recht geroemd wordt? Zijn het de Drangegezinden, wier aanhang 's Lands belangen zoo lang bedorven hadden, tegen welken de geheele Omwenteling was ingericht, en die, ondanks de aangeboden, en ook daadlijk uitgeoefende broederfchap, zich in geenerlei opzicht met de voorftanders der vrijheid hebben willen vereenigen » Of zijn het die zoogenoemde ftillen in den Lande, die zich , van het begin der Omwenteling af, met geen ding, hoe ook genoemd, hebben willen bemoeijen ? Of zijn het die misnoegden , die zeer veel gefchreeuwd hebben wegens den verwarden ftaat van zaken , zonder ergends de hand uit de mouw te fteken , noch eenig deel te nemen aan Stedelijke, Provinciale, of Nationale Grondvergaderingen ? Gewis , indien de Minister de kaart van het Land kent, en billijk oordeelt , gelijk wij gaarn willen gelooven , dan zal hij alle deze genoemde Bataven geenszins onder diegenen rangfebikken, die lof verdienen. Hij kan alleen de zoodanigen bedoelen, die de Omwenteling met en door de Franfchen daarfteiden, die eene verftandige hervorming wenschten en bewerkten, die de gebreken zagen ep wilden verbeteren •, dan die , tegen de trotsheid der Grooten, en den indragt der baatzuchtigen onbeftand, liever tot hiertoe die kwaad gedoogden, dan, door eene Kkk 3 Om-

Sluiten