is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m KORTS AANMERKINGEN

zemen op de bijvoegzelen, waarmede dit Boek der Makkabeèn onze kundigheden van het Syrisch Rijk, die wij uit Grieken en Romeinen verkregen hebben, vermeerdert."

Nog eene aanmerking dient zeer ten voordeele Van de geloofwaardigheid van onzen Schrijver: „ De j, fmaak voor het wonderbare", het zijn de woorden van niemeijer, „ die men anders, bij Jood„ fche Schrijvers, en zelfs in het Tweede Boek der „ Makkabeèn , hetwelk van eenen geheel anderen „ opfteller is, ontdekt, vindt men hier in het ge„ heel niet. Alles wordt door natuurlijke midde„ len uitgevoerd. Eéne enkele familie brengt ver-

anderingen voort, welke, vergeleken met de hin„ derpalen , die zij moet te boven komen , naar „ het wonderbare zwemen, zonder het echter, in „ de daad, te wezen. Maar zelden geeft de Schrij„ ver zijn gevoelen te kennen , en , wanneer hij

zulks doet, kan men den nationalen geest daar 9, in duidlijk ontdekken : hij eischt echter geene „ rechterlijke beflisfing, en merkt zelve aan, dat „ de Jooden, in dien tijd , geene Profeeten meer „ hadden."

„ De taal van dit Boek heeft veel gelijkheid met die der ouder gefchiedboeken der Jooden. Dit zou nog klaarer blijken, indien wij het oorfpronglijk Hebreeuwsch hadden. —- Alleen wijkt de wijze van verhalen meer daar in af, dat zij meer famenhangt, en als men het zoo noemen mag, meer perioden (volzinnen") heeft." — Het Boek fchikt ook de gebeurenisfen, welken het verhaalt , naar eene

naauw-