is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 205 )

Augustus, heeft eenen ftefken indruk gemaakt op de gemoederen der Parijfenaaren, en een aantal van zeven of agt honderd mannen van Marfeille, wordt befchouwd als beftand tegen een veel grootere menigte volks dat elders op de been gebragt is. Voor zoo ver dit bataillon aanrukt met het verklaarde oogmerk om de Conventie te befchermen, heeft deszelven aanmarsch ongerustheid verwekt bij die partij, welke wenscht dat de Vergadering door het Volk in de Gallerijen in ontfag gehouden worde: men heeft dus poogingen in het werk gefteld, om bij het gemeene Volk van Parijs — en bijzonder bij de Vaderlandlievende Sans Culottes van St. Antoine en St. Marcelle — vooroordeelen te verwekken tegen deeze Mafeillaanen. — Men heeft verfpreid dat zij ia de hoofdftad zullen gebragt worden ter uitvoering van zeker ariftocratisch oogmerk. De naam van Marfeillaan is in zulke eene blaa-, kende achting, dat deeze aanduiding tot hier toe weinig ingang heeft gevonden. 51. deel. O HeS