is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2s2 )

den, moeite hadden om hen van zijn lijf te houden.

Een knaap klom op een floel, fprak den Koning op het ftoutmoedigfte aan, eifchende de herroeping der patriotfche Ministers, meenende roland , claviere , en servan, welke de Koning kort te voren hun affcheid had gegeeven, tevens eischte hij, dat de twee bewuste decreeten met 's Konings goedkeuring zouden bekragtigd worden. — Waar op zijne Majefteit onverfchrokken antwoorde, „ ik zal „ doen 't geene ik meen te moeten doen; „ maar 't is hier de plaats , en thans de tijd „ niet, om mij zoodaanige vraagen voor te „ ftellen."

Nu wierdt den Koning eene roode muts op een piek overgereikt, door eenen man die

uitriep: Vivat de Natie.' „De Koning

zeide: „ De Natie heeft geen beeter vriend „ dan mij." Waarop de ander op eene hoonende wijze 'er bijvoegde: „ Wel nu! Geef „ 'er ons een bewijs van met het opzetten van

„ de