is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D A G-V ERHAAL

ENZ.

November zi,

Waanneer iemand, die, uit hoofde van zijnen toeftand in dit leeven, of uit hoofde van eene Commisfie die hij bekleedt, bevrijd is van wedervergelding, eenen anderen die in zijne magt is, baldaadig of wreed behandelt, zoo verwekt zulks eigenaartig gevoelens van verontwaardiging en verachting. Wanneer een mindere zijnen meerderen met verachting behandelt, een jong recruut bij voorbeeld eenen heer van rang op de ftraaten van Londen, verwekt zulks zeker misnoegen, dog niet zoo zeer veraehting, gelijk het aanftonds gemelde geval om dat de recruut eenig gevaar kan II. deel, Hh loo-