Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HAAGSCHE CORRESPONDENT. 152

„ Slaaven geheel aftehangen van onzen Hoo^stgenadigen „ wii, en die van Zy e Dooilugiige Hoogheid

Dan , daar her fcnynt, da: reien onzer fjoede OnderAi danen o,> hei fpoor van.onze Voorvaders, de Grondleg, i, gers onzer Viyh-.-id, en'4> dar van andereongéiukkigen, „ die viye luiden wülen gfn, volgens de éonftitutje dezer „ Republiek, onze genade, van over hen willekeurig te „ heerslèn, verflnaden, waar toe zy zig hébben gewapend „ tegen de Vyanden hunner Vryheid, grondende hunne „ daden op de Artioulen der Unie, een bekend „ Pasquil, reeds door de Door ugtrge Vaders van Zyne „ Doorhigtige Hoogheid voorlang ontzenuwden vernietigd,, en dat wy daar uit zo voor ons, onze Kinderen, a;s „ voor die van het Huis van Orange .de fchromelykfte ge„ volgen voorzien , tegen welke al e Regenten , die vo!gens

,, onze principes handelen, behoren te waken ; zo

„ is 't, dat wy uit onze gewoone clementie en Vader„ derlyke voorzone, voor onze goede en getrouwe Bur. „ geren en Ingezetenen,f na rype deliberatie en met hoog „ wys Advis van Zyne D. Hoogheid hebben verftaan, ge,," fyk wy verdaan en bevelen by dezen.

,, Dat dewyl die Gemertiöneerdeen Geadopteerde denk„ wyze , onzer goede Burgeren en Ingezetenen ftryd met „ onze begeerte en verlangen , de Militairen in de Steden „ en ten p atten Land deezer Provintie, alle zagte pogin„ gen zullen adhiberen om die te verbeteren ; gevende „ hun verlof by dezen, om onze meergemelde goede „ Burgeren en Ingezetenen, op de zagtmoedigfte wyze „ te mishandelen, hunne Huizen, Goederen en Bezittin,? gen omver te halen, re vernielen, te Plunderen en te „ Roven, hen, hunne Vrouwe en Kinderen te flaatf, te

,, floten en te1 Verjafèri? , egter met dien verrtande,

» "dat

Sluiten