Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiS DE HA AGSCHE CO R R ESPO N" D E;; To

mctje van f 252706; 5 St. kyk dat was de pcini

Waard , voor zoo'n kieine Republiek, voor een hoopje volks,. d3t eerst aan her opkomen was.en daarenboven onophoudelyk oor.'og voerde - hé? was dat ook een tyd van edelmoedigheid ?

Laaten we nu om de grap nog eens uitrekenen hoeveel het Doorluchtige Ot an{e ■ Huis toen , ieder dag* en ieder uur iritekomen gehad heeft, en hoeveel ieder man in de Republiek, d;>or ma ksmder daarvan heeft moeten opbrengen — kyk alles tot verheerelyking van het dierbaare Huis ze'f, en ter aanwakkeringe van'3 Volks achting voor onzen Tedergeiiefden.

Ct Vervolg hier na ) Mynheer Klaas Mom u.s!

tk twyfe! niet of gy zult met een innerlyk genoegeh geleezen hebben,de Publicatie van H. H M", wegens het Verbieden van de Excercitie Genootfchappen in de Generalireits Landen,; wat dunkt u vandat ftukje MynheerMoMus? zouden de inwoonders op die wyze niet welhaast verlicht ■woeden, en een duidelyk denkbèed krygen van hunne eigenlyke Vryheid? ik meen ja — iaaten de Staaten van Holland deeze ftap nu ook eens beletten als zy kunnen — 't zal hun wel tegen de borst ftaan, want zy oefenen omtrent hunne Onderdaanen een geheel ander gezach; zy vergunnen hun eene geheel andere Vryheid — die van hunne Ingezetenen laag genoeg is, om by voorbeeld de ütrechtfche Rebellen te gaanadfifteren , wordtin Hoogstdérzclver befcherming genomen ; ja zy willen zelfs den Tc der geliefden laater, honger ly den,om die laage zielen te onderhouden ; maar H. H. M. oefenen p<-ompter recht; want d;e van de Genera'iteirs Ingezetenen, tot de gemelde laagheid vervalt, zal met meer in 't Land geadmitteerd mogen worden — zie, dat's een blok aan't been, Mynheer Momus ! — en dat mag men met recht gezach voeren heeten.

Ongetwyfeld is deeze ftap gedaan ,(behalven de reden die ttw Zceuwfche Vriend in uw N°. 8t, daarvan opgeeft,) zo Wel om de Vryheids Schreeuwers buiten de Republiek, als daarbinnen, ie deuken ft is zo wel gefchied wxfpytvan H. E.G.M als om den Keizerte believentwant nu durven deGeneraliteits Qnderdaanen de Oostenrykfche Vryheids Kinderen niet gaan ondei fteunen, in* hunnen opftand tegen hunnen Vorst zie, zo begryp ik het.

De tyd ontbreekt my om u meer te zegden dm dai ik ben, enz. " Nietf.

Sluiten