Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HAAGSCHE CORRESPONDENT. 230

Nieuwe GELDERSCHE HISTORISCHE Courant. Nn. 7.

EXTRACT MISSIVE, dato 20 tAugttsm, 1787.

„ Want ik heb't u immers wel gezegd ,myn Vriend s

dat de Franjchen ons ten part zouden fpeeien", ze zyn zo (hm jj ais de duivel, en draagen de Patriotten op de handen: J3 Troupen tot hunnen onderltand en befrherming te zei den,dat 55 kr.n niet gaan, en zou andere Mogendheden aandoot geeveu; j, maar wat doen ze om de Patriotten tog te helpen! ze geeven j, hunne Soldaaten verlof voor fen jaar /aH^jg'iiwtlykelist! deeze 3, allen komen tot de Patriotten over; ia, ik kan u verzekeren 3, rn;:i Vriend , dat 'er reeds mier dan duizend in de Ucpubhtk

zyn,die allen in fchyn van Vrywilligets dienst onderd-'KEEZEN

zidk-n neemen — ik zeg 'z is God geklaagd zo als onze Party ^, getraiterd wordt —-— 'c is maar te hoopen dat wy eindelyfc j, Aiet geheel het hoofd zullen moeten ondcrhaaien.'' enz.

Van Delft heeft men, dat de loflyke Magittraat aldaar cordaai voorde zaak van den Tedergcliefden uitkomende, en beflooren hebbende, nog hever'onder bet gezach van c'én Piins.itan van een gantsch Volk te ftaan, het Oranje - Corps, ter hunner Srede, order gezonden heefc, om op zekeren dag, met Vliegend Vaandel en Slaande Trom door de Stad te rnjrehecren, — het Vaderl.inuVh Genootfcliap heeft daar tegen geprotesteerd , en wel onder zwaare bedreiging-, miar geen 1 nanjenisttn (chroomen voor dtrgelyke bullebakken — de Magiftraat van Delft heeit het 'er op g zer oui eer te bchaalen, en den {Vaardigen Stadhouder te matnuneeren in. zvne Buiïke eisfchen, al zou ook gantsch Delft in een puinhoop verkeeren, ik hoop ondertus/chen dat zy de Prachtige

Grafkelder van 't Gedacht v.m Oranje zullen beveiligen; wjnt als dat meesterftuk van klimt, dat gedenkteken van Neêrlands Heilf geiuineerd werd, waar zou onze Teaergeliefde ten zynen tyde dan bygezet worden f — of men moest hem ongelukkig een Lande uitbannen, z:e, als de patriotten zo yer mogKin gaan, dan kon h gedenkteken wel gemut worden.

Uit net Camp: met groote verontwaardiging verneemen onze Yaderlaiidfchc Helden, de door de Patriotten verlprcide geiuchtena dat 'er telkens groote dtfertiën by ons zouden plaats hebben: wy durven op 't woord van eer vrrzekeren, dat alle die geruchten yafsch zyn — de flandyastilhefd van ffos Volk is grovt ^en worde fumtyds door dc tegenwoordigheid van Neêrlands Erf-Stadhouder nog vertrerkt — onlangs deed hy 'voor 't front eene recht Vaderlandfche ^Aanjpraak., waarin by onder anderen zeide: KJnderen „ gedraagt u als 't Helden voegt; en verwacht ,behalven myne erkentenis, eene ruime belooning: mag ik myne oogmerken bereiken dan zult gy de VLR V LÖ EK'1 S V B. Y H£i DSZOON EN nog aan u.vVc spietftn reigen.

A D-

Sluiten