is toegevoegd aan uw favorieten.

Register der resolutien en placaaten van [...] de heeren Staaten van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PR\

PREDIKANTEN. Aan de nooddruftige Predikanten een fubfidie van 6,000 Guldens toegelegd , tot vergoeding van de fchaade by de invafie van den Vyand , by wege van inundarie of diergelyke geleedene fchaade, den 5 Juny 1675.

* 1 Aan de nooddruftige Predikanten toegelegd 300 Guldens s'jaars, te vinden uit de verhooging van 't Gemaal met een derde part , den 25 Febr. 1681.

* '■— De Predikanten die geen

300 Guldens in 'tjaar konnen hebben, hun irkomften tot gemelde zomma van 300 Guldens uit s'Lands casfa te fup.

pleeren, den 24 Febr. 1682. •

Ut fupra tot 400 Guldsns, den 21 Febr. 1683.

* Aan tien gerefugieerde

Franfche Predikanten , geaccordeerd een tractement van 400 Guldens, en 100 Guldens huishuur, waar van zullen op diverfe plaatzen om dienst te doen aangefteld worden ; denominatie 2al worden gemaakt, door den'Franfchen Kerkenraad van Leeuwarden, doch de electie door het Collegie der Gedeputeerden gefchieden , den 10

Febr. 1686. Confent in nog

2,371 Guldens ten fine als voorfchreeven, des dat de betaaling daar van gefchieie aan die, dewelke boven Hun Edel Mogenden aanpart rede worden onderhouden, en dat 'ergeen meer worden aangenoomen , als ad toncurentem quantitatcm van voorfchreeven zomma, den 3 April 1687.

, De penfioenen der Fran •

fche gerefugieerde Piedikanten , niet te remplaceeren, den 24 February 1697-

■ De vergoeding wegens

Academit'che immuniteiten door de oudfte Predikanten van Franeker ge.

noten, aan dezelve afgenoomen, eocL' daio.

PREDIKANTEN. De fubfidien aan de Nederduitfche Predikanien geaccordeerd, »erhoogd tot 450 Gulde

den 5 Maart 1599. l;ok het

tractement van de Franfche Predikanten, den 4 dito.

—— . Aan den gerefugi.

eerden Franfchen Predikant Cambefokd , geaccordeerd, een jaarlyi-sch tractement van 250 Guidens, den 9 April 1699.

— Aan eenige Weduwen van Franfche Preduunten, een fu-fidie geaccoideerd ; des zullende fubfifteerende Franfche Predikanten 450 Guldens tractement' trekkende, daar van tien Guldens s' jaars moeten laaten ftaan, den 24 Febr. 1705.

■ Commisfie op 't

Mindergetal, om de Grietslieden en Magiftraaten aan te fchryven, dat zy de Predikanten onder hunlieder distrift geen 450 Guldens aan inkomften jaadyksch ontvangende, onder eede doei; verklaaren , dat zy dit laaïsfte jaar, niet meer aan voorfchreven opkomften heboen kunnen ontvangen als 450 Guldens, den 28 Febr. 1713, en 27 Febr. 1714.

De Heeren Gedeputeerden geaucthorifeerd, om aan de Ontvanger Hixenius te verleenen Ordonnantie van fulidie, ter zomma van 18,966 Guldens, tot betaaling der fuppletoire traktementen aan de Predikanten verfchuldigd , den 29 July 1713.

Geaccordeerd aan

eenige Franfche Predikants weduwen voor dit jaar continuatie van haïrlieder Penfioenen , den ir Maart 1711, den 27 Febr. J714 , den 28 Febr.