is toegevoegd aan uw favorieten.

Register der resolutien en placaaten van [...] de heeren Staaten van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640 . PR.

fan hunne traktementen , den n Maart 1743, den 3 Maart 1744, en den 10 Juny 1744.

PREDIKANTEN. Confent in de fuppletie van Traktementen der Predikanten wiens poftoryen geen 450 Guldens rendeeren, den 27 Febr. 1745, den 14 Maart 1746, den 23 Febr. 1747 en 1748 en 6 Maart 1749.

■ ' ■ De Predikanten die voormaals geen fuppletie van traktement hebben genoten , en zulks nu pretendeeren, moeten aan de Provintie afftaan alle profyten voor de tyd van 10 jaaren, zo van hunne beroepinge als bygevoegde Dorpen aankomende, den 30 April 1746.

- De Predikanten en Kerk¬

voogden van den Dorpe Dronryp gelast, om de huizinge en fchuure op de pastoryeplaats aldaar, bypublicque befieedinge te doen afbreeken , en wederom te herbouwen, des niet excedeerende de zomma van 1800 Guldens enz., den 21 Febr. 1748.

■ ' ■ De ingezetenen van Bn-

rum haar verzoek afgeflagen, nopens de fuppletie tot 450 Guldens voor haariieder Predikant, den 10 Maart 1749.

■ Suppletie aan de Predikanten geaccordeerd tot 450 Guldens van hunne traktementen, den 23 Febr. 1751, den 17 Maart 1752, den 27 Pebr 1753, den 21 Febr. 1754, den 10 Juny 1755, den 23 Juny 1756, den 21 Septemb. 1757, den 8 Juny 1758, den 19 Febr. 1759, den 30 Maart 1700, den 3 Maart J.761, den 28 Janu. 1763.

Geaccordeerd aan de

Predikanten die voor deezen fuppletie van traktement hebben genoten , en waar van de Pastoryegoederen in bet

PR.

jaar 1753 geen 450 Guldens hebbes opgebracht, fuppletiepenningen tot voorfchreeven zomme, den 4 Dec. • 1754-

PREDIKANTEN. Specifkque lyst van de fuppletie der refpective Predikants traktementen, en aan hun dien conform Ordonnantie te verleenen, den 3 July 1758-

< Suppletie geaccordeerd

aan de Predikanten tot 500 Guldens, welken revenuen te kort fchieten enz., den 9 Maart 1764. Suppletie opllel tot aan 500 Guldens enz., den 31 Auguft. 1764-

«■■ De Predikanten voor tien

jaaren gelibereerd van het requestreeren, om de Weduwpenningen en Tractementen, den 3 Maart 1768.

——- Het verzoek der Predikanten van Leeuwarden, omtrent he^ aantekenen van Ledemaaten enz., toegeftaan, den 15 May 1772.

——— De confideratien van dea

Heere Erfftadhouder by misfive gevraagd , op de kennisgeeving der Magiftraat van Workum, wegens de oneenigheid voorgevallen bj diverfe Stemmingen van Predikanten aldaar, den 13 Maart 1776. De beroe¬

ping van een Predikant te Workum aan het Collegie der Heeren Gedeputeerden gedemandeerd, den 10 May 1776.

Zie ook ENGELUM,

GOEDEREN , HUWELYK , LEENEN , LEEUWAARDEN , PASTOOREN, SECTARISSEN, STEMMEN , SUBSIDIEN , SUPPLETIEPENNINGEN , SURIIUISTERVEEN, en TRACTEMENTEN.

PREDFKANTS TRACTEMENT. Zie KOUDUM.

PRE-